Silent Mobius TV Series Seiyuu

 1. Katsumi Liqueur: Naoko Matsui
 2. Kiddy Phenil: Hiromi Tsuru
 3. Nami Yamigumo: Chieko Honda
 4. Yuki Saiko: Maya Okamoto
 5. Lebia Mavelick: Miho Nagahori
 6. Rally Cheyenne: Toshiko Fujita
 7. Mana Isozaki: Mami Koyama
 8. Cheng Lum: Hiramatsu Akiko
 9. Gigelf Liqueur: Katsunosuke Hori
 10. Fuyaka Liqueur: Masako Ikeda
 11. Dr. Stephen Mavelick: Mugihito
 12. Fleck: Kappei Yamaguchi
 13. Robert DeVice: Kouichi Hashimoto
 14. Ralph Bowmers: Yasunori Matsumoto
 15. Du Levon: Kazuhiro Nakata
 16. Grosspolina: Kiyoshi Kawakubo

Return to Index Page.